Det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.
Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss via e-post dataskydd@pastapoint.se
Genom att beställa eller använda Pasta Point ABs tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Pasta Point AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.
Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Insamling och användning av data
Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor.

Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på kurser). Information som du ger till oss Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till en kurs, ett möte, ett seminarium eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
 • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.
  Information vi samlar in om dig
 • När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):
 • Person- och kontaktinformation– namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
 • Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, ex löpande konsulttjänster,
 • uppdrag, projekt eller utbildningar och nyhetsbrev som du läser.
 • Finansiell information – kreditvärdighet
 • Historisk information– tidigare köp, deltagande på utbildningar och möten, betalningshistorik.
 • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem). Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel var för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet. 

Vad gör vi med informationen?
Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem till oss i löptext eller i telefon.

När du beställer produkter tjänster, utbildningar och tecknar avtal med oss

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Företagsuppgifter

Företag/Organisation
Organisationsnummer

Adressuppgifter
Faktureringsinformation

Kontaktuppgifter

Namn
Yrkesroll
E-post
Telefonnummer
*Specialkost
*Meddelande

Tjänste- och produktinformation Tjänsteinformation Produktinformation,
Utbildningsinformation

Rättslig grund: Utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig

När du kontaktar oss via webbformulär

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
Yrkesroll
E-post
Telefonnummer
Företagsuppgifter Företag/Organisation
Ärendeinformation *Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

När du kontaktar oss via e-post och telefon

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
Yrkesroll
E-post
Telefonnummer
Företagsuppgifter Företag/Organisation
Ärendeinformation *Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
E-post

Rättslig grund: Samtycke

När du är identifierbar på bilder och film som vi publicerar

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Foto/video Fotografier
Mingelbilder
Videofilmer

Rättslig grund: Utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig eller Berättigat intresse eller Samtycke

När du deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhetsundersökning

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
Företagsuppgifter Företag/Organisation
Ärendeinformation Svar och omdömen
*Svar på frågor i löptext

Rättslig grund: Berättigat intresse och Samtycke

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer 
Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra avtalade åtaganden gentemot dig.

Myndigheter 
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Att vi ”kan komma att” i detta sammanhang innebär inte att vi med automatik gör så. Enbart efter noggrant övervägande och mot laglig grund kommer i förekommande fall information att delas.

Om Pasta Point AB eller en väsentlig del av företagets namn  tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Pasta Point AB kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke genom att kontakta oss.

Du kan lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy. Vi kommer meddela om sådan uppdatering på www.pastapoint.se och även upplysa om vilka ändringarna vi gjort i Integritetspolicyn.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@pastapoint.se

Personuppgiftsansvarig är Pasta Point AB med organisationsnummer: 559171-6864.

Pasta Point AB dataskyddspolicy uppdaterades senast 2019-03-29

 • Start
 • Produkter
 • Säljtips
 • Frågor och svar
 • Om oss
 • Kundreferenser
 • Kontakt